Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte för

FOTOGRAFISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG (1936)

Tid: 11 oktober 2022 kl. 19:00
Plats: Örgryte Församlingshem

Dagordning:
§ 1 Extra årsmötet öppnas
§ 2 Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
§ 6 Beslut nr 2 om stadgeändring (se bilaga)
§ 7 Extra årsmötet avslutas

Efter det extra årsmötet tar vårt vanliga medlemsmöte vid.

Välkomna!

Styrelsen FFG


Det extra årsmötet behandlar förslag till ändringar i stadgarna enligt nedan (markerat i rött):

UTDRAG UR STADGAR
Beslut 2. Förslag till ändringar.

§ 1 SYFTE
Föreningen bildades i Göteborg den 28 november 1936 med syfte att ta till vara och öka
medlemmarnas kunskap om, samt förståelse och intresse för fotografi.

§ 3 FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER
Verksamhetsåret följer kalenderåret (1/1 – 31/12).
Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande, fyra till sex
ordinarie styrelseledamöter samt två suppleanter. Vid det konstituerande styrelsemötet utser
styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 11a MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för befintliga medlemmar betalas vid anfordran i samband med nytt
verksamhetsårs början. Nya medlemmar betalar medlemsavgift vid inträde. Varje medlem
erhåller och åtnjuter de förmåner som föreningen kan erbjuda sina medlemmar.

§ 11b RÖSTNING
Röstning sker öppet om inte sluten votering är begärd eller påtvingad av praktiska skäl.
Rösträtt har den som är medlem i föreningen och har betalt medlemsavgiften.