Stadgar för FOTOGRAFISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG
Antagna 1936, reviderade 1977, 2007, 2015 och 2022

§ 1 SYFTE

Föreningen bildades i Göteborg den 28 november 1936 med syfte att ta till vara och öka medlemmarnas kunskap om, samt förståelse och intresse för fotografi.

§ 2 FÖRBUNDSTILLHÖRIGHET

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar.

§ 3 FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER

Verksamhetsåret följer kalenderåret (1/1 – 31/12).

Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande, fyra till sex ordinarie styrelseledamöter samt två suppleanter. Vid det konstituerande styrelsemötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 4 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter väljs för två år. Udda år väljs minst hälften av styrelseledamöterna, en suppleant och en revisor. Jämna år väljs resterande styrelseledamöter, en suppleant och en revisorssuppleant. Avgår styrelseledamöter innan uppdragstiden är slut, utses på nästa styrelsesammanträde ny person för återstoden av uppdragstiden.

§ 5 FIRMATECKNING

Firmatecknare, två stycken till antalet, utses för ett år i taget av styrelsen inom sig.

§ 6 STYRELSEN I ARBETE

Ordföranden leder förhandlingarna vid föreningens sammanträden och representerar densamma vid förekommande tillfällen.

Protokoll justeras av ordföranden.

Vice ordföranden övertar vid ordförandens frånvaro hennes/hans uppgifter.

Sekreteraren för protokoll vid föreningens styrelsesammanträden, hanterar skriftväxling, arkiv och föreningens samlingar samt vid årsmötet framför föreningens verksamhetsberättelse.

Kassören sköter föreningens ekonomiska angelägenheter, förvaltar dess medel, verkställer av styrelsen godkända utbetalningar samt är skyldig att redovisa räkenskaperna när styrelse eller revisor så påkallar.

Styrelsen skall senast fem dagar före årsmötet överlämna de avslutade räkenskaperna jämte protokoll och övriga handlingar till revisorerna för granskning. Revisorer, annan medlem eller särskilt sakkunnig får närvara med yttrande- och förslagsrätt på styrelsesammanträde efter särskild inbjudan av styrelsen.

Regelbundna och protokollförda styrelsesammanträden skall hållas under året.

§ 7 BESLUT I STYRELSEN

Styrelsen beslutar i alla ärenden av löpande karaktär om inget annat finns stadgat. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.

Ledamot som ej kan närvara är skyldig att snarast informera sammankallande om sin frånvaro.

Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen skall närvara vid årsmötet.

Beslut vid styrelsemöten fattas med enkel majoritet med undantag av §§ 12, 13, 14 och 15.

§ 8 MEDLEMSMÖTEN

Ordinarie medlemsmöte med program som bestäms av styrelsen skall hållas vid minst åtta tillfällen under året, företrädesvis februari till maj samt september till januari.

§ 9 ORDINARIE ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas senast före februari månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall sändas ut till medlemmarna senast 21 dagar före mötet.

Endast förslag och motioner väckta av enskild medlem, insända till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet kan behandlas. Övriga frågor väckta på årsmötet skall hänskjutas till styrelsen.

För beslut på årsmöten måste minst en fjärdedel (1/4) av medlemmarna vara närvarande.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två (2) rösträknare tillika justeringspersoner
  4. Styrelsens och revisorernas berättelse
  5. Styrelsens ansvarsfrihet
  6. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret
  7. Val av styrelse och revisorer enligt §§ 3 och 4
  8. Val av minst två (2) valberedare, varav en är sammankallande, för en tid av ett (1) år
  9. Motioner från medlemmarna
  10. Rapporter från styrelsen samt förslag från styrelsen för det kommande verksamhetsåret

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE

Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar begär detta.

Kallelse till extra årsmöte skall sändas ut till medlemmarna senast 21 dagar före mötet.

Extra årsmöte får endast behandla de frågor som föranlett kallandet.

Finner revisorerna vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte skall revisorerna uppmana styrelsen att göra så.

Har styrelsen ej inom 14 dagar följt revisorernas uppmaning äger dessa rätt att själva kalla till extra årsmöte.

§ 11a MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften för befintliga medlemmar betalas vid anfordran i samband med nytt verksamhetsårs början.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift vid inträde.

Varje medlem erhåller och åtnjuter de förmåner som föreningen kan erbjuda sina medlemmar.

§ 11b RÖSTNING

Röstning sker öppet om inte sluten votering är begärd eller påtvingad av praktiska skäl.

Rösträtt har den som är medlem i föreningen och har betalt medlemsavgiften.

§ 12 HEDERSMEDLEM

Årsmötet kan med två tredjedels (2/3) majoritet på förslag av styrelsen utse hedersmedlem, vilken åtnjuter samma förmåner och skyldigheter som övriga medlemmar, men utan att betala medlemsavgift.

Högst fem hedersmedlemmar kan samtidigt finnas i föreningen.

§ 13 MEDLEMSKAP

Medlem kan den bli som delar föreningens målsättning och är beredd att följa föreningens stadgar.

Styrelsen kan pröva medlemsansökan.

Medlem, som skadar föreningens anseende, kan av styrelsen med två tredjedels (2/3) majoritet uteslutas.

§ 14 ÄNDRING AV STADGAR

Föreningens stadgar kan ändras efter beslut härom vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Minst 30 dagar måste ha förflutit mellan mötena. Besluten måste fattas med två tredjedels (2/3) majoritet.

§ 15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För beslut om föreningens upplösning gäller samma bestämmelser som i § 14.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall, efter att fordringar och skulder reglerats, eventuellt överskott tilldelas förening eller institution inom den fotografiska amatörsfären på sätt som årsmötet beslutar.

Lämna ett svar