Medlemsmöte 8 oktober

Välkomna till Fotografiska föreningen i Göteborg den 8 oktober.

Plats: Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg
Tid: Start för fika 18.30, förhandlingarna startar 19.00
Tema: Fritt

Först kommer vi ha ett extra årsmöte för att ta beslut kring den motion om ändrade stadgar som inkom till årsmötet i februari. Efter detta kommer Göran Kvick visa fågel- och djurbilder. Han kommer även tipsa om utrustning och fotoplatser. Göran Kvick började fotografera 1972 men det var några år in på 2000-talet som intresset för naturfotografering väcktes, ett intresse som står fast än.

Göran_Kvick_smålom

Dagordning för extra årsmöte
§1. Extra årsmötet öppnas.
§2. Frågan om kallelse till mötet gjorts i laga tid
§3. Val av ordförande för mötet.
§4. Val av sekreterare för mötet.
§5. Val av två justerade tillika rösträknare för mötet.
§6. Beslut kring ändrande av stadgar enligt motion inkommen vid ordinarie årsmöte februari 2015.
§7. Årsmötet avslutas

Föreslagen ändring lyder:
§3 Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande, fyra till sex ordinarie styrelseledamöter samt två suppleanter. Vid det konstituerande styrelsemötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

§4 Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter väljs för två år. Udda år väljs minst hälften av styrelseledamöterna, en suppleant och en revisor. Jämna år väljs resterande styrelseledamöter, en suppleant och en revisorssuppleant. Avgår styrelseledamöter innan uppdragstiden är slut, utses på nästa styrelsesammanträde ny person för återstoden av uppdragstiden.

Här kan man läsa stadgarna i sin helhet.

Lämna ett svar