Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte, enl. §9, för Fotografiska Föreningen i Göteborg.
Nordengården, Stockholmsgatan 16, kl18:30

Motioner till mötet skickas in senast 28/1 till styrelse[a]fotografiska.org

§ 9 ORDINARIE ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas senast före februari månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall sändas ut till medlemmarna senast 21 dagar före mötet.

Endast förslag och motioner väckta av enskild medlem, insända till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet kan behandlas. Övriga frågor väckta på årsmötet skall hänskjutas till styrelsen.

För beslut på årsmöten måste minst en fjärdedel (1/4) av medlemmarna vara närvarande.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.Val av ordförande för mötet
2.Val av sekreterare för mötet
3.Val av två (2) rösträknare tillika justeringspersoner
4.Styrelsens och revisorernas berättelse
5.Styrelsens ansvarsfrihet
6.Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret
7.Val av styrelse och revisorer enligt §§ 3 och 4
8.Val av minst två (2) valberedare, varav en är sammankallande, för en tid av ett (1) år
9.Motioner från medlemmarna
10.Rapporter från styrelsen samt förslag från styrelsen för det kommande verksamhetsåret

Lämna ett svar