Kallelse till årsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte för

FOTOGRAFISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG (1936)

Tid: 13 februari 2019 kl. 19:00

Plats: Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2, Göteborg

Dagordning:
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
§ 6 Presentation av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet
§ 9 Styrelsens förslag till medlemsavgift för år 2020
§ 10 Val av styrelse jämte suppleanter enl. valberedningens förslag
§ 11 Val av revisor jämte suppleant enl. valberedningens förslag
§ 12 Val av valberedning
§ 13 Behandling av inkomna motioner
§ 14 Information från styrelsen
§ 15 Årsmötet avslutas

Motioner skall vara inlämnade till styrelsens ordförande eller sekreterare senast den 30 januari 2019.

Vid frågor vänd dig till:
Ordförande Hans Carlbrand, tel: 076-0385802, hasse@fotografiska.org
eller till sekreterare Lena Källman, tel: 0708-630051, lena.kallman@outlook.com

Efter årsmötet tar vårt ordinarie medlemsmöte vid.

Välkomna!

Styrelsen FFG