Kallelse till årsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte för

FOTOGRAFISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG (1936)

Tid: 8 februari 2023 kl. 19:00 
Plats: Örgryte Församlingshem

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 januari 2023.
Mejla din motion till styrelse[a]fotografiska.org.

Dagordning:
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Frågan om kallelse till mötet har gjorts i laga tid
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
§ 6 Presentation av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet
§ 9 Styrelsens förslag till medlemsavgift  för det kommande verksamhetsåret
§ 10 Val av styrelse jämte suppleanter enl. valberedningens förslag
§ 11 Val av revisor jämte suppleant enl. valberedningens förslag
§ 12 Val av valberedning
§ 13 Behandling av inkomna motioner
§ 14 Information från styrelsen
§ 15 Årsmötet avslutas

Efter årsmötet tar vårt vanliga medlemsmöte vid.

Välkomna!

Styrelsen FFG